ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2019

Στις 24/09/2019, μετά από πρόσκληση της πλειοψηφίσουσας κας ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑΣ, συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. και με πρόταση της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ» για αντιπροσωπευτικό προεδρείο, εκλέχτηκαν τα μέλη ως εξής στις ακόλουθες θέσεις. Αναλυτικά

el