Τα απαιτούμενα έγγραφα και όλα τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης, που θα πρέπει να καταθέσει η κάθε Ένωση για να νομιμοποιηθεί

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνέλευσης υπογραμμένο από το Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης (θα πρέπει να αναφέρει το αριθμό των ταμειακώς εντάξει σχολείων και τον αριθμό των αντιπροσώπων που νομιμοποιήθηκαν και το μαθητικό δυναμικό που εκπροσωπήθηκε και το σύνολο του μαθητικού δυναμικού των σχολείων και την Εφορευτική Επιτροπή που εξελέγη).
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης παρόντων αντιπροσώπων με την υπογραφή ενός εκάστου στη Γεν. Συνέλευση υπογραμμένο από το Προεδρείο. Αναλυτικά.
el